BOGART – תקנון האתר, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

 • אתר Bogart (להלן: “האתר“) הוא אתר סחר מקוון לפרסום ומכירת פריטי ביגוד ומוצרים נלווים המשווקים על ידי בוגארט 2002 בע”מ (להלן: “החברה” או “בוגארט“) (להלן: “המוצרים“). הוראות אלה להלן יחולו בהתאמה גם על השימוש בדפי החברה במדיות חברתיות ומדיות דומות.
 • בוגארט מוכרת את מוצריה גם באמצעות רשת חנויות מותג בוגארט (להלן: “החנויות” או “חנויות הרשת“).
 • החברה עשויה לעדכן את הוראותיו של תקנון זה מעת לעת. לפיכך, מומלץ להתעדכן מדי פעם ולקרוא את הוראות התקנון מחדש.
 • גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

תנאים כלליים:

 1. Bogart  רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או חלק ממנה בכל עת, בכפוף להוראות כל דין.
 2. Bogart  שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש או בניגוד לכל דין.
 3. המכירה באתר היא מכירה קמעונאית בלבד ללקוחות סופיים בלבד. החברה שומרת על זכותה שלא לספק הזמנות הנחזות על פניהן להיות הזמנות של מי שבכוונתו למכור את המוצרים הנרכשים לצד ג’.
 4. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י Bogart ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין .
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

התכנים והשימוש באתר:

 1. התכנים באתר יהיו קניינה הרוחני הבלעדי של החברה.
 2. מובהר, כי Bogart רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף Bogart  בכל מדיה חברתית ו/או אחרת ו/או להסיר כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מפר זכויות צד ג’, הינו פוגעני, עלול לפגוע בשמה של Bogart ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 3. משתמש אשר העלה תכנים לאתר, ככל שקיימת אפשרות כזו. מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לBogart  את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי Bogart תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בכל מדיה חברתית אחרת ללא תשלום כלשהו.
 4. בעצם העלאת התכנים המשתמש מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום בהתאם להוראות כל דין. במידה והמשתתף איננו היוצר או בעל הזכויות בתכנים ששלח, המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהם, המתיר לו למסור אותם ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים ששלח, ומתחייב לשפות את החברה, על פי דרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.
 5. כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן, לפי העניין:
 • לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר;
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי;
 • לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר;
 • לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין;
 • לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל שינוי, הוספת או מחיקת מידע מהאתר;
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ”ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש;
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין.
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
 • לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.
 1. המשתמש מודע למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה כל עוד החברה נקטה אמצעי זהירות מקובלים וסבירים;
 2. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו להחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרת הוראות כל דין ו/או תקנון זה על ידו.
 3. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, המשתמש מסכים כי במקרים בהם החברה תראה בשימוש של המשתמש באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה החברה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותו באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה, וכן כל פעולה אחרת שהחברה תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין.
 4. החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר יווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעת גישה ושימוש באתר.
 5. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר.
 6. החברה לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים.

ביצוע רכישה באתר:

 1. תמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד ויש לזכור כי המוצרים באים במגוון מידות, גוונים ודגמים והן מצולמות ומוצגות באתר כך שעיון בתמונות באתר עלול לא להיות מספק. המשתמש מוזמן ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות בכל מקרה בו נחוצים הבהרה או הסבר נוסף.
 2. ביצוע רכישה מחייב שהמשתמש יהיה הבעלים של כרטיס אשראי בתוקף ויספק כתובת דוא”ל שלו.
 3. החברה עושה כל מאמץ לעדכן את המוצרים בהתאם לזמינותם במלאי. בכל מקרה מובהר כי יסופקו אך ורק מוצרים המצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה.
 4. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 5. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת מידע שיווקי, בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים בנוגע למבצעים או עדכונים באתר ו/או במוצרים, זאת בכפוף להוראות הדין.
 6. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שBogart- תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לביןBogart .
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנות אם במועד ביצוען נפלה טעות סופר מהותית במחיר המוצרים כפי שהוא מוצג באתר.
 8. אספקת המוצרים תהא אך ורק למען בישראל.
 9. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 10. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 11. זמני האספקה המפורטים באתר ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה הם משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה מחמת עיכובים שאינם בשליטת החברה.

ביטול עסקה ומדיניות החלפות והחזרות:

 1. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות כל דין או להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול כמפורט להלן:
 2. ביטול עסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה ניתן לבצע תוך 14 יום ממועד הפקת החשבונית בגין הרכישה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר (או ככל שהרוכש הוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – כהגדרתם בחוק – תוך 4 חודשים), באמצעות הודעה לחברה על רצונו בביטול העסקה לפרטי הקשר כמנויים בסעיף בסיפא התקנון או באמצעות הקישור שלהלן (להוסיף קישור). בהודעת הביטול על המבקש לבטל לציין את שמו, מספר תעודת הזהות שלו וככל שהביטול נעשה באחד מסניפי הרשת גם פרט זיהוי נוסף. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחברה או לאחת מחנויות הרשת לפי בחירתו, כשהוא באריזתו המקורית. ביטול העסקה מותנה בהשבת הפריט כשהוא תקין, וניכר ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 3. ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. עם ביצוע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. בנוסף, ניתן להחזיר מוצר באחת מחנויות הרשת.
 4. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או במקרה של ביצוע החלפה, בה המשתמש יבקש שירות על ידי שליח מטעם החברה, המשתמש לא יהא זכאי להחזר דמי המשלוח וכן יחויב בדמי המשלוח בגין איסוף הפריט/ים ו/או החלפתם.
 5. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול העסקה ו/או החזרת הפריט לפי המאוחר מביניהם,  ביטול עסקה בכרטיסי דביט למיניהם (דיירקט) יבוצע במזומן תוך 7 ימי עסקים.
 6. החלפת פריט בפריט אחר או החזרתו כנגד קבלת שובר זיכוי – יתאפשר כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות הרשת ו/או לחברה בצירוף חשבונית הרכישה, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, הפריט תקין וארוז באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי.
 7. החלפת הפריט בפריט אחר או החזרתו כנגד קבלת שובר זיכוי תיעשה ברשת החנויות, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.
 8. מובהר, כי החזר כספי ו/או החלפת מוצר ו/או שובר זיכוי יהא סכום הזיכוי אשר המשתמש זכאי לקבל ו/או להחליף לפי סכום העלות על פי הקבלה בגין הרכישה, דהיינו הסכום שהמשתמש שילם עבור המוצר בעת ביצוע עסקת הרכישה, באופן בו במבצעי מותני רכישות (כגון 1+1, מוצר שני בהנחה וכד’) תהא העלות האפקטיבית של המוצר המוחזר העלות המיוחסת לו בהתחשב בכלל ההנחות ו/או ההטבות שניתנו במסגרת עסקת הרכישה.
 9. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה.
 10. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה והתקנות מכוחו לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ובכל דף ו/או יישום של החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: השם, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, האתר והמידע המופיע בו במלואו, הינם רכושה של Bogart בלבד.
 2. זכויות אלה חלות, בין היתר, על התכנים המוצגים באתר, עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכו’), קוד המחשב של האתר (ככל שאינו בבעלות צד ג’) וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם Bogart בלא קבלת הסכמת Bogart מראש ובכתב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של Bogart מראש ובכתב.
 4. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 5. פרטי ההתקשרות עמנו הם כדלקמן:
  • טלפון שירות לקוחות:1700-556685
  • כתובת דוא”ל שירות לקוחות: [email protected].

דין וסמכות שיפוט:

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט המוסמכים לפי העניין במחוז מרכז ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www. bogart.co.il שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתר“). להלן מדיניותה של החברה ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, יינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ”ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או לרכישת שירותים באתר, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמשים.

מאגר המידע

כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר עשוים להישמר במאגר מידע שיתנהל על פי דין.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לדוור למשתמשים מידע בהתאם להוראות כל דין.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

דיוור מידע פרסומי/שיווקי

החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג’.

מידע כזה ישוגר אל המשתמשים  בכפוף להוראות כל דין. משתמש רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולדרוש כי החברה תחדול מדיוור מידע אליו.

החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים צדדי ג’ אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמש ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים שאינו מזהה אותם אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותיו של המשתמש באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם וככל שהחברה חברה בקבוצת מותגים/חברות המפעילות ביחד או במסגרת שיתופי פעולה ביניהם מועדוני לקוחות ופעילויות להרחבת השירותים למשתמשים.

Cookies

אתר החברה עשוי להשתמש ב”עוגיות” (“Cookies”) ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג’ לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג’. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג’ אלו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג’ אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ובכפוף לכל דין.

נגישות האתר

אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שיאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו.

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר לכל קהל לקוחותיה, לרבות בעלי מוגבלויות, ליהנות מגלישה באתר החברה בנוחות ובקלות וכך וליהנות מהאפשרות להכיר את שלל מוצריה באמצעים מקוונים מתקדמים.

הצהרת נגישות

אתר החברה עומד בדרישות הוראות כל דין ובכלל זאת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע”ג 2013. אתר החברה עומד בהמלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ובהמלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש במכשירי טלפון נייד.

פעילות הנגשה

באתר החברה נעשו התאמות נגישות על מנת לאפשר נגישות לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו, ובכלל זאת – אפשרות שינוי גודל הפונט, שינוי ניגודיות הצבעים, שינוי גווני התמונות וכיו”ב, והכל עפ”י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי (W3C).

על אף האמור יובהר, כי מאמצי החברה הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר לא חפים מכל טעות שהיא. יתכן שימצאו עמודים באתר, בהם התאמת הנגישות אינה אופטימאלית. לאור כך, אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ו/או ככל שיש לכם שאלה בנושא, אנא כתבו לנו בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] על מנת שנוכל לתקן את הבעיה.

עמותת נגישות ישראל: https://www.aisrael.org

7008\2\14

סל הקניות
יש לרשום את המונח שברצונך לחפש.